This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
tillykke! 🎉 du har opnået fri fragt på din ordre Shop for DKK 600 mere og få gratis fragt

Handelsbetingelser for forhandlere

Vilkår og betingelser for Konges Sløjd ApS

Disse vilkår og betingelser ("vilkårene") gælder for alle B2B-forretninger med Konges Sløjd ApS. Betingelserne opdateres i marts 2021.

Kontor

Kuglegårdsvej 13-17, Building 13, 1434 København

CVR: 36718714

b2b@kongessloejd.dk

kongessloejd.dk

Tel.: + 45 70 60 51 01

Mandag – Torsdag 09:00-16:00 og Fredag 09:00-15:00

Accept af vilkårene

Disse vilkår gælder i det omfang, der ikke indgås nogen anden skriftlig aftale mellem Konges Sløjd og forhandler. Generelle vilkår og betingelser for forhandler gælder ikke for ordrer, der afgives hos Konges Sløjd.

Priser

Alle priser er ekskl. moms og andre gældende skatter, vejafgifter, toldafgifter og takster. Priserne er underlagt stigende priser på materialer, arbejdsløn og lovgivningsmæssige ændringer, medmindre andet er skriftligt aftalt. Faste priser gælder kun i de perioder, der er angivet med hensyn til accept og leveringsfrist.

Ejendomsforbehold

Konges Sløjd bibeholder al ejendomsret til produkterne, indtil ordren er betalt fuldt ud af detailhandleren.

Marketing og annoncering

Kun Konges Sløjds autoriserede materialer (inklusive produkttekster) og billeder må bruges til reklame og salg af produkterne. Autoriserede materialer og billeder er tilgængelige på B2B-portalen: https://kongessloejd.spysystem.dk/

Forhandler har ikke ret til at bruge egne billeder mv af Konges Sløjds produkter til reklame og salg af produkterne, medmindre Konges Sløjd har givet samtykke. Konges Sløjd kan anmode forhandler om at fjerne eventuelle billeder, der ikke er autoriserede og opdaterer sin reklame og sit websted med aktuelle billeder fra Konges Sløjd.

De godkendte materialer og billeder må kun bruges til reklame og salg af produkterne.

Forhandler skal til enhver tid overholde Konges Sløjds instruktioner vedrørende annoncering af produkterne, herunder præsentation i forhandlers webshop, og forhandler skal til enhver tid overholde retningslinjer, der er fastsat af Konges Sløjd og som opdateres fra tid til anden, herunder retningslinjer for markedsføring på sociale medier.

Det er forhandlers eneste ansvar, at al reklame er i overensstemmelse med national lovgivning.

Forhandler skal til enhver tid respektere en lanceringsdato, der er meddelt af Konges Sløjd og afstår fra enhver markedsføringsaktivitet inden den tilladte dato og afstår fra at foretage salg inden den relevante lanceringsdato.

Forhandleren skal til enhver tid angive alle gældende produktcertifikater, godkendelser og andet materiale, der vedrører produktsikkerhed.

Hvis forhandler ikke overholder denne klausul om reklame, forbeholder Konges Sløjd sig ret til straks at afslutte forretningsforholdet med forhandler.

Forhandleres produktsortiment

Konges Sløjd har skabt et kvalitetsbevidst univers med børnetøj, tilbehør og indretning. Produkter leveret til køber skal sælges i den aftalte butik/butikker og/eller hjemmeside. Forhandler har kun tilladelse til at sælge andre produkter inden for samme sortiment, dvs. produkter til børn og lignende, eller, som er kompatible efter Konges Sløjds opfattelse. Hvis forhandler ikke overholder dette, forbeholder Konges Sløjd sig ret til at afslutte forretningsforholdet med forhandler med det samme. Konges Sløjd forbeholder sig endvidere retten til at tilbagekøbe forhandlers resterende lager af Konges Sløjd-produkter til indkøbspris. Alle fragtomkostninger i forbindelse hermed afholdes af forhandler.

Forhandleres butik og online udtryk

Konges Sløjd er et skandinavisk brand, der står for kvalitet, funktionalitet og enkelhed. Hvis Konges Sløjd efter eget skøn mener, at forhandlers butik og online-udseende ikke opfylder Konges Sløjds standarder med hensyn til udseende og overordnet image af Konges Sløjd-mærket, kan Konges Sløjd straks afslutte forretningsforholdet med forhandler. Hvis forhandler har forårsaget skade på goodwill og image af Konges Sløjd-mærket, forbeholder Konges Sløjd sig ret til at fremsætte krav over for detailhandleren. Konges Sløjd forbeholder sig endvidere retten til at tilbagekøbe forhandlers resterende lager af Konges Sløjd-produkter til indkøbspris. Alle fragtomkostninger i forbindelse hermed afholdes af forhandler.

Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder relateret til produkterne tilhører Konges Sløjd. Forhandler opnår ikke immaterielle rettigheder overhovedet i og relateret til produkterne. Forhandler må ikke foretage ændringer eller tilføjelser til design, konstruktion eller specifikation af produkterne eller deres emballage uden samtykke fra Konges Sløjd.

Hvis detailhandler bliver opmærksom på en mulig overtrædelse af Konges Sløjds immaterielle rettigheder, skal detailhandler straks underrette Konges Sløjd.

Ordrer

Ordrer er endelige, når Konges Sløjd bekræfter forhandlers ordre ved at sende en ordrebekræftelse, medmindre forhandler modsætter sig ordrebekræftelsen inden for otte dage. Herefter kan forhandler ikke annullere, ændre eller udsætte ordren uden en skriftlig aftale fra Konges Sløjd.

Eventuelle ændringer eller annulleringer vedrørende ordren mellem forhandler og Konges Sløjd accepteres kun, hvis disse adresseres skriftligt inden for otte arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Hvis der ikke foretages ændringer fra forhandlers side inden for de otte arbejdsdage, betragtes ordren som endelig og bekræftet. Konges Sløjd har ret til at kræve et gebyr på 30 procent af det samlede beløb for ordren ekskl. moms, hvis der anmodes om ændringer eller annulleringer, efter at ordren anses for endelig og bekræftet.

Konges Sløjd har fortsat ret til at annullere en forudbestilling og tilføje 30 procent afbestillingsgebyr, når leveringsvinduet er forsinket, og forhandler har undladt at sørge for det udestående eller inden leveringens afslutning.

Minimumsordrer (gælder med mindre andet er aftalt skriftligt af Konges Sløjd Aps):

Indnfor EU

Spring Summer: €3.000

High Summer: €2.500

Autumn Winter Outerwear: €2.500

Autumn Winter Collection: €3.000

Christmas: €2.500

 

Bestilling fra lager er kun tilgængelig via B2B Portal for kunder med igangværende forudbestillinger.

Sky-uroer skal bestilles i mindst 20 stykker. Man har lov til at blande farverne (f.eks. fem stk. med fire forskellige farver). Der skal bestilles mindst to stk. i hver størrelse og farve af vores tøj. Der skal bestilles mindst seks stk. af vores andre styles.

Ordreprocessen:
 • Forhandler lægger ordren

 • Forhandler modtager ordrebekræftelse

 • Konges Sløjd pakker ordren

 • Forhandler modtager anmodning om forudbetaling

 • Forhandler betaler forud

 • Konges Sløjd sender ordren

 • Forhandler modtager forsendelsen

 

Levering

Konges Sløjd sender alle ordrer. Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal al forsendelse og risiko betales af detailhandleren. Der gøres alt for at finde de billigste forsendelsesomkostninger. Disse omkostninger er ikke omsættelige. Eventuelle toldafgifter betales af detailhandlernes.

Levering sker cirka fem gange årligt fra Konges Sløjd. Ordrebekræftelsen angiver det eller de relevante leveringsvinduer.

Konges Sløjd tager forbehold for forsinkelser af varerne og er ikke ansvarlig for forsinkelser. Leveringsforsinkelser giver ikke forhandler ret til at annullere ordren, før efter at en skriftlig forespørgsel er sendt til Konges Sløjd for at retfærdiggøre sagen - og først efter at Konges Sløjd ikke leverer inden for en rimelig tid.

Hvis forhandler forårsager forsinkelse i leveringen, forlænges leveringstidspunktet under omstændigheder, der anses for rimelige.

Force majeure

Alle force majeure-hændelser skal fritage Konges Sløjd fra udførelsen af de berørte kontraktlige forpligtelser i løbet af og hvis forårsaget af sådanne forstyrrelser.

Force majeure inkluderer begivenheder såsom krig, optøjer, civil uro, pandemier, regeringens indblanding, strejke, lockout, eksport og/eller importrestriktioner, manglende, ufuldstændige eller forsinkede leverancer fra leverandører, mangel på arbejdskraft, valutarestriktioner, manglende transport eller andre grund, der ligger uden for Konges Sløjds kontrol, hvilket har den virkning at forsinke eller forhindre produktion og levering af varer.

Hvis en eller flere af ovennævnte omstændigheder midlertidigt forhindrer rettidig levering, udsættes leveringstiden i den periode, der er force majeure. Hvis levering forhindres i en periode, der er længere end tre måneder, er Konges Sløjd berettiget til at annullere den afgivne ordre uden at være ansvarlig over for forhandler.

Mangler og reklamationer fra kunder

Konges Sløjd-produkter er af høj kvalitet med hensyn til materiale og forarbejdning.

If shortcomings in the delivered goods are detected within a year, Konges Sløjd may at its sole discretion decide whether to credit Retailer for the returned defective goods, which shall be returned at the expense of Retailer. The aforementioned obligations require Retailer to collect minimum 5 claims from its customers and complain in writing to Konges Sløjd. Retailer shall be obliged to obtain the defective goods from the customers complaining and shall forward the defective goods with a description of the claim to Konges Sløjd.

Hvis der konstateres mangler i de leverede varer inden for et år, kan Konges Sløjd efter eget skøn beslutte, om der skal krediteres forhandler for de returnerede mangelfulde varer, som skal returneres på detailhandels regning. Ovennævnte forpligtelser kræver, at detailhandler opkræver mindst fem krav fra sine kunder og skriftligt reklamerer til Konges Sløjd. Forhandler er forpligtet til at indhente de mangelfulde varer fra de kunder, der reklamerer og videresende de mangelfulde varer med en beskrivelse af kravet til Konges Sløjd.

Konges Sløjd er ikke ansvarlig for fejl eller mangler, der kan henføres til forkert håndtering, transport, opbevaring, montering eller på anden måde forkert opførsel af andre end Konges Sløjd, eller for usædvanlig eller almindelig slitage.


Betaling

Betalingsbetingelser fremgår af fakturaen. Alle ordrer betales på forhånd, og alle ordrer pakkes og sendes, når betalingen er modtaget. Når varer er klar til at blive sendt, modtager forhandler en forespørgsel om forudbetaling. Hvis betaling ikke foretages i rette tid, annulleres ordren af Konges Sløjd.

Produkttilbagekaldelse

Forhandler er forpligtet til at gøre sit bedste for at hjælpe Konges Sløjd i tilfælde af tilbagekaldelse af produkter. Dette involverer alle rimelige trin, der er nødvendige for at kontakte kunder, der har købt produkter, der skal tilbagekaldes. Forhandler skal tage sådanne skridt straks efter, at Konges Sløjd har fået besked om at tilbagekalde produkter. Forhandler har ikke ret til refusion for forhandlerassistance i forbindelse med produkttilbagekaldelser. Forhandleren skal føre tilstrækkelige optegnelser over sit salg af Konges Sløjd-produkter for at muliggøre en tilbagekaldelsesprocedure.

Ansvar

Konges Sløjds samlede ansvar over for forhandler er begrænset til købsbeløbet for den relevante ordre. Dette inkluderer også skader forårsaget af ansatte i det omfang loven tillader det.

Konges Sløjd er ikke ansvarlig for skader på varerne forårsaget af mangler i det leverede produkt.

Konges Sløjd er kun ansvarlig for direkte tab. Konges Sløjd er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgetab, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tab af fremtidig fortjeneste eller tab af goodwill eller image.

Konges Sløjd fraskriver sig desuden ansvaret for Konges Sløjd-produkter, hvortil fremstillede materialer af en tredjepart tilføjes, medmindre skaden kan henføres til det produkt, der er fremstillet af Konges Sløjd.

Forhandlers reklamationer og returnering af varer

Eventuelle fejl eller mangler ved levering af Konges Sløjd skal gøres gældende inden for ti dage efter, at sådanne er opdaget.

Det er forhandlers pligt at vise, hvad fejlen er. I tilfælde af, at detailhandler opdager fejl, skal Konges Sløjd kontaktes via reklamationslisten med mindst fem varer med varenumre, årsag til klage og varens pris.

Alle reklamationer skal godkendes af Konges Sløjd, og varerne skal returneres til:

Textile Logistics

Hi Park 441c

7400 Herning

ATT: Konges Sløjd

 

 • Retur skal informeres skriftligt og godkendes af en medarbejder i Konges Sløjd.

 • Uautoriserede returneringer: Hvis der returneres fra forhandler uden kendskab til Konges Sløjd, forbeholder Konges Sløjd sig ret til at opkræve ekspeditionsgebyrer til forhandler.

 • Afvist levering af forhandler forstås som uautoriseret retur, og afbestillingsgebyrer kan være gældende.

 • I tilfælde af forkert levering skal forhandler skriftligt meddele det til en medarbejder hos Konges Sløjd senest otte arbejdsdage efter modtagelsen af varen. Efter denne dag accepteres ingen returneringer.

 • Bemærk: For detailhandlere uden for Danmark kan billeder og reklamationer sendes via e-mail til Konges Sløjds vurdering.

 • Reklamationer vedrørende fejl og mangler vurderes altid i forhold til produkternes tilstand inden brug. Reklamationer accepteres ikke, hvis forhandler eller forhandlers kunde har forårsaget manglen. Forhandler modtager kun en refusion, hvis der er betydelige mangler ved produkterne.

Lov og sted

Vilkårene og parternes forretningsforhold skal i alle henseender styres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning, idet CISG og de danske lovvalgsregler tilsidesættes.

Enhver tvist mellem parterne, der opstår på grund af eller i forbindelse med disse vilkår og parternes forretningsforhold eller enhver aftale, der er indgået som følger af denne, skal ske af Søfarts- og Handelsretten.

 

Indkøbskurv

tillykke! 🎉 du har opnået fri fragt på din ordre Shop for DKK 600 mere og få gratis fragt 💝
No more products available for purchase

Your Cart is Empty

Vælg shop

..hello there

are you in the right place?